طلبكاران راه آندو و كاوه را ميروند

دليــل آنكــه هــر روز بر دايره افــرادي كه ميخواهند طلبهاي خود را از باشــگاه اســتقالل بگيرند، اضافه میشــود، ريخت و پاشهايي اســت كه باشــگاه اســتقالل در نقــل و انتقاالت ليگ هفدهم انجام داده اســت. شــايد اگر باشــگاه اســتقالل در خريــد بازيكن بيروي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تصميمگيران باشگاه استقالل به جاي آنكه با واقعيتهــا كنار بيايند و راهحلــي براي برون رفت از مشــكالت پيش رو پيدا كنند، ميكوشند با مصاحبههاي جهت دار اقدامهايي كه تيموريان و رضايي در راستاي دريافت مطالبات خود انجام دادهاند را زير ســوال ببرند. توفيقي كه اين روزها به بزرگترين معماي باشگاه استقالل بدل شده و با مصاحبههاي خام و نسنجيده خود چالشهاي بســياري را براي اين باشگاه به وجود ميآورد در مصاحبهاي جهت دار تاكيد كرده كه تيموريان و رضايي به دنبال لغو امتياز باشگاه و يا حذف اين باشگاه از ليگ قهرمانان آسيا هستند.

توفيقي بيآنكــه از لحــن عادالنهتري بهره بگيــرد تنها بــراي اينكه هــواداران را مقابل اين دو بازيكن قرار بدهد به بخشــي از خواســته اين بازيكنان اشــاره كرده كه بــه اصطالح او ميتواند هجمههايي عليه بازيكنان ســابق استقالل ايجاد كند و برخي هواداران را عليه اين دو بشــوراند در حالي كه اگر ماجرا را عادالنه تورق كنيم، ميبينيم نه تنها تيموريان و رضايــي بلكه همه بازيكنان و مربياني كه در اســتقالل فعاليت و با اين باشــگاه قرارداد منعقد كردهاند بايد طبق آن اعداد و ارقامي كه در قراردادشان نوشته شده، دستمزدهايشان را بگيرند. باشگاه اســتقالل چه در برهه كنوني و چه در ايام گذشته يا نبايد با قراردادهاي چشمگير بازيكن بــه خدمت ميگرفته و يــا اگر قراردادي بســته بايد به آن پايبند باشــد كه نــه در دوران گذشــته اين تعهدات به طور كامل انجام شــده و نه اكنون كه باشــگاه اســتقالل را افتخاري و زير مجموعــهاش اداره ميكنند. در همين اســتقالل بازيكناني هســتند كه هنــوز از فصول قبل طلب دارند و تا به امروز بخشــي از مطالبات گذشته را دريافت نكردهاند كه اگر وضعيت به همين منوال ادامــه يابد پرداخت حقوق آنهــا به عهده مديران آتي اين باشــگاه ميافتد و اين بازيكنان نيز همان راهي را ميروند كه تيموريــان و رضايي رفتهاند. كاري كه همين حاال نيز از ســوي بازيكنان سابق اســتقالل در حال اجرا است و برخي از آنها وقتي شنيدند كه فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا به سود بازيكنان سابق راي دادهاند قصد دارند از همان مسير مطالبات مانده خود را زنده كنند. در همين راســتا صمد مرفــاوي اقدامهايي انجام داده و وي به زودي مســيرقانوني را خواهد رفت. هاشم بيكزاده نيز به شدت ازخلف وعدههاي باشگاه استقالل ناراحت است و قصد دارد هر طور شــده طلب 009ميليونياش را از اين باشــگاه زنده كند. بيكزاده در اين باره تاكيد كرده كه قطعا پيگير مطالباتش خواهد شد. البته او نيز از صحبتهاي مســووالن باشگاه استقالل همان برداشتي را دارد كه ما داريم. بيكزاده هم براين باور است كه باشگاه استقالل و شخص پندار توفيقي كه به واسطه ارتباطهايش با اميررضا خادم سر از باشگاه

اين اعداد و ارقامي كه صرف تيمداري در فصل جاري شده باعث ميشود طلبكاران سابق باشگاه استقالل براي دريافت مطالبات خود بيش ازهميشه ترغيب شوند. شايد اگر مديران باشگاه استقالل طبق قول و قرارهايي كه پيش ترها داده بودند اين اندازه پول هزينه جذب بازيكنان و مربيان نميكردند، اكنون طلبكاران كار را به مراجع بينالمللي نميكشاندند.

اســتقالل درآورده، ســعي ميكند با مصاحبههاي جهت دار شــاكيان را مقابل هــواداران قرار دهد تا اين ماجرا همين جا به پايان برســد و كســي پيگير مطالباتش نباشــد درحالي كه توفيقي دارد مســير را اشــتباه ميرود و همه متوجه ميشــوند كه او از مصاحبههاي اخيرش چه منظوري دارد و چه اهدافي را در ســر ميپروراند. در اين ميان بايد به اظهارات صمد مرفاوي هم اشــاره كرد. وي ديروز نيز موضوع پيگيري شكايتش از استقالل را مطرح و تاكيد كرد كه براي پيگيري مطالباتش اقدامهايي انجام خواهد داد. مرفاوي به ايران ورزشــي گفت: «شكايت من از استقالل چيز تازهاي نيســت. سالها پيش براي اين باشگاه كاركردم و زحمت كشيدم اما دستمزدم پرداخت نشد. سوال من از مسووالن باشگاه استقالل اين است كه چرا و به چه دليل حقوق افرادي را كه ســالها براي شان كار كردهاند، پرداخت نميكنند؟ اين كار اخالقي نيســت و باشــگاه استقالل بايد به تعهداتي كه داده اســت عمل كند.» بدون شك اگر باشگاه اســتقالل در مواجهه با شكايتهاي مرفاوي موضع سكوت درپيش بگيرد اين مربي هم از طريق فيفا وارد ميشــود تا مطالباتــش را دريافت كند اما مرفاوي و بيكزاده تنها نيســتند. باشــگاه استقالل طلبكاران بسياري دارد. بايد به نام وحيد طالبلو هم اشاره كنيم. دروازهباني كه كم براي استقالل زحمت نكشيد و در بســياري از قهرمانيهاي آبيها حضور فعاالنهاي داشت. طالبلو از سالها قبل طلبي دارد كه هنوز اين مبالغ را دريافت نكرده است. دروازهبان اســتقالل هم درگفت وگوي كوتاهي كــه با ايران ورزشي داشت اين موضوع را تاييد كرد و گفت: «بله، من هم طلب دارم كه متعلق به ســالها قبل است.» دركنار طالبلو بايــد پرويز مظلومي را هم قرار داد. وي نيز به مانند صمد مرفاوي احكامي عليه باشــگاه اســتقالل گرفته و حتي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال نيز حكم كسر امتياز استقالل را به مظلومي داده اســت. مظلومي ماهها پيــش درمصاحبهاي با ايران ورزشــي اين موضوع را تاييد كــرد اما وي تا به امروز احكامي را كه كميته انضباطي فدراســيون فوتبال به نفعش صادركرده اجرايي نكرده است تا به نوعي حسن نيتش را به باشگاه استقالل و هوادارانش نشــان دهد اما شكي نيست كه او نيز به زودي وارد ماجرا خواهد شد. رضا عنايتی هم در اين دايره قرار دارد. او نيــز مبالغ زيادی از قــراردادش را دريافت نكرده.

ولخرجي‌باشگاه‌استقالل،‌دليل‌شكايت‌ها

عمده دليلي كه باعث شــد تيموريان و رضايي مســير دريافت مطالبــات خــود را از طريق مراجع بينالمللي پيگيــري كنند و البته بازيكناني همچون بيكزاده و در آينده نيز احتماال طالبلو و خيليهاي ديگــر نيز وارد اين ماجرا شــوند، ريخت و پاشهاي عجيبي اســت كه باشگاه اســتقالل براي بستن تيم فصل جاري انجام داده و رقمهاي بســياري را خرج بازيكنان جديد كرده اســت. طبــق آنچه چند وقت پيش منتشر شد باشگاه استقالل تا كنون مبلغي در حدود 26 ميلياردتومان هزينه جذب بازيكنان جديد كرده است. البته اگر قرارداد جباري فسخ شود ممكن است يك ميليارد تومان از اين هزينهها كاهش يابد. اين اعداد و ارقامي كه صرف تيمداري در فصل جاري شــده باعث ميشود طلبكاران سابق باشگاه استقالل براي دريافت مطالبات خود بيش ازهميشــه ترغيب شوند. شــايد اگر مديران باشگاه استقالل طبق قول و قرارهايــي كه پيش ترها داده بودند اين اندازه پول هزينه جذب بازيكنان و مربيــان نميكردند، اكنون طلبكاران كار را به مراجع بينالمللي نميكشاندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.