ايفمارك تاييد كرد؛ جباري مصدوم است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبــك تيم اســتقالل به دليل مصدوميت زانــو نميتوانــد به طور كامل بــراي تيمش بــازي كند. پس از اينكه مجتبي جباري به اســتقالل پيوســت، حرف و حديثهاي زيادي دربــاره مصدوميــت ايــن بازيكن به وجود آمــد و اعضاي كادر پزشــكي استقالل هم به دليل غيبت جباري در آزمايشهاي پزشكي و امضاي قرارداد باشــگاه اســتقالل با اين بازيكن، در اردوي ارمنســتان حضور پيدا نكردند تا ناراحتي خود را بدين صورت اعالم كنند. به دنبال اين اختالفها جباري هفته گذشــته با حضور در ايفمارك در آزمايشهاي پزشــكي شركت كرد تا آمادگياش تاييد شــود. در همين راســتا مركز پزشــكي فوتبال ايران در نامهاي به باشــگاه استقالل پاسخ آزمايشهاي هافبك آبيپوشان را داده و اعالم كرده كه جباري از ناحيه زانو مصدوميــت دارد و نميتواند به طور كامل در بازيهاي اســتقالل حضور داشته باشد.

در واقــع جباري اگــر يك بازي 90 دقيقهای در تركيب حضور داشته باشــد با توجه به مصدوميتي كه دارد و پســت بازياش، نميتواند در چند بازي بعدي به ميــدان برود. هر چند 90 دقيقــه كامــل بازي كــردن اين بازيكــن هم در هالــهاي از ابهام قرار دارد. شــايد به همين دليل است كه مســووالن اســتقالل با جبــاري، به صورت بازي به بازي قرارداد بستهاند و در واقع ميخواهند بر اساس تعداد بازيها به ايــن بازيكن پول پرداخت كنند.

ذكــر ايــن نكته ضروري اســت كه ايفمارك نميتواند به باشــگاهي بگويد با بازيكني قرارداد بســته شود يا نــه و تنها وضعيــت مصدوميت و سالمتي بازيكن به باشگاه اطالع داده ميشــود و تصميمگيرنده نهايي براي عقد قــرارداد با بازيكنان، باشــگاهها هســتند. روزي كه دكتر نوروزي در صفحه شــخصي خود پيامي گذاشت تا بــه نحوه قرارداد بســتن با جباري اعتراض كنــد منصوريان به اين نكته اشاره كرد كه در صورت اينكه جباري در آزمايش پزشــكي مورد تاييد قرار بگيــرد بــا او قــرار داد ميبندند در غيــر اين صــورت قراردادش فســخ ميشــود. چند روز پيش استقالليها به ايفمارك رفتند و مشــخص شد كه مجتبي مصدوميت دارد و اين مســاله ميتوانــد نگرانيها را دوباره به اردوي اســتقالل برگرداند. در شــرايطي كه مسووالن و كادرفني استقالل سياست ســكوت پيــش گرفتنــد و ترجيح ميدهند در اين ارتباط توضيح ندهند اما حقيقت همان آن اســت كه پيش از ايــن دغدغه نوروزي بــود و او در پست خود اين مســاله را هشدار داد. حاال مشخص ميشود كه استقالليها بنا به توصيههاي بعضــي بازيكنان و حمايتهــاي كوركورانــه توفيقي در فصل نقل و انتقاالت بازيكن ميگيرند، توجهــي به مصلحت باشــگاه ندارند. البته مجتبي جباري طي ســالهاي گذشته و زماني هم كه در ليگ ايران بــازي ميكرد (قبل از حضور در ليگ قطر) دچار مصدوميتهاي پي در پي ميشد و هيچگاه نميتوانست در تمام بازيهاي استقالل حضور داشته باشد و ايــن ماجرا براي هيــچ كس تازگي نــدارد اما وقتي اســتقالل با شــعار جوانگرايي پيش مــيرود و از طرفي هم مشــكل جاي خالي در فهرســت دارد خريد بازيكنانــي كه نميتوانند در اكثر بازيها حضور داشــته باشند ميتواند معماي بزرگي براي مخاطب اين فوتبال باشــد. بايــد اعتراف كرد كه منصوريان تا امروز نتوانســته روي حرف خــود بمانــد و خريدهاي اين فصل او نشاني از جوانگرايي ندارد و در كنار تمام انتقادها بايد قرارداد بستن با بازيكنان مصــدوم را هم به كارنامه مربــي اضافه كرد كه خود را پرچمدار مربيان جوانگرا ميداند.

گرچــه در ايــن خريدهــا نبايد نقــش توفيقــي را ناديــده گرفــت. شــخصي كه اين روزها پــا را فراتر از دايره اختياراتش گذاشــته و عالوه بر خريدهاي پر حرف به مسوول رسانهاي باشگاه استقالل هم توصيههايي درباره ممنوعالمصاحبــه كــردن بازيكنان با برخي رسانهها دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.