عبداللهي: كميته انضباطي بدون توجه به نامه ما حكم داده بود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالليها اين روزها پيگير محروميت ســه بازيكن خود هســتند. عبداللهي سرپرســت استقالل در اين مورد ميگويد: «روز سهشنبه به همراه مسووالن باشگاه و بازيكنان به كميته انضباطي فدراسيون رفتيم و مدارك و مســتنداتمان را ارائه كرديم. فدراسيون پيش از اين تصور ميكرد ما پاسخ نامهها را نداديم و مكاتبهاي صورت نگرفته اســت. در صورتي كه ما نامه زده بوديــم و در نامه خودمان اشــاره كرديم كه به دليــل مصدوميت بازيكنان، معذورات داريم كه بازيكنانمان را به تيم ملي اميد بدهيم.»

عبداللهــي در خصوص اينكه ظاهــرا در مكالمات پيروانــي با مربيان استقالل فقط روي حضور مجيد حسيني تاكيد شده بود، ميگويد: «نميدانم در اين بين چه اتفاقاتي افتاده ولي در نامههايي كه ما به فدراســيون زدهايم همه چيز مشــخص اســت. ما اعالم كرديم كه حاضريــم مهدي قائدي را بدهيــم ولي ظاهرا دوستان در حكمي كه صادر كردند به نامههاي ما استناد نكردند.»

سرپرست تيم استقالل در ادامه ميگويد: «امروز اعضاي كميته انضباطي از ما ســواالتي پرســيدند و ما هم پاســخ آنها را داديم. بحث اينجاســت كه صحبتي كه كميتــه انضباطي ميكند، قانوني نيســت. جزو قوانين هم نيست كــه بازيكنان زير 23 ســال حتما در تيم ملي اميــد بازي كنند. آنها ادعــا كردند ما مداركي هم به فدراســيون نداديم و فقط گفتند ما براي بازيكنان بليت فرست كالس گرفتيــم و ما هم توضيح داديم قبل از بليت گرفتن آنها به فدراســيون نامه زدهايم كه خوشــبختانه فدراســيون نامه ما را رويت كرد. حاال هم قرار شده تصميم بگيرند.»

سرپرســت اســتقالل در خصوص اينكه ظاهرا اســتقالل مصدومان زيادي دارد، ميگويــد: «مگر ما در دوره گذشــته اميد نورافكــن را در اختيار تيم ملي نگذاشــتيم؟ اگر بازيكنان ما در همين بازيها مصدوم ميشــدند آن وقت براي بازي با پرسپوليس يا همين نفت آبادان از چه بازيكناني بايد استفاده ميكرديم؟ همين حاال كه با شــما صحبت ميكنم پادواني مصدوم است و وضعيت مگويان مشخص نيست. تيم ما به جز منتظري و حسيني مدافع ديگري ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.