خرمگاه: در آبادان بايد از تك موقعيتها استفاده كنيم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

به نظر ميرسد اين روزها كادرفني استقالل از بازيكنان اين تيم راضي هســتند. محمد خرمگاه مربي اســتقالل در مورد شــرايط تيمش اينطور توضيح ميدهد: «بازيكنان از انگيزه بااليي برخوردارند و تالش ميكنند تا بتوانند خــود را به كادر فني ثابت كنند. البته بايد بدانند كه نميشود يك شبه ره صد ساله رفت و بايد با تمرين اين مسير طوالني را طي كنند. بهعنوان مثال بايد بگويم اميد نورافكن چند ســال در اســتقالل بود و تمرين كرد تا توانســت فصل گذشــته با تالش مستمر در تركيــب ۱۱ نفره قرار گيرد و حاال با بازيهاي خوبي كه انجام ميدهد، يكي از نقطه اتكاهاي استقالل شده است.»

خرمــگاه در خصوص ديدار آبي پوشــان برابر نفت آبادان كــه روز جمعه برگزار خواهد شد، ميگويد: «ديدار سختي پيش رو خواهيم داشــت. هفته اول است و شــرايط براي همه تيمها دشوار اما ما يك مشكل ديگر داريم و آن هم گرماي شــديد آبادان است. بايد به گونهاي برنامهريزي كنيم كه بتوانيم از تك موقعيتهايي كه به دســت ميآوريم نهايت استفاده را كرده و پيروز ميدان باشيم.»

مربي استقالل در پاسخ به اين پرسش كه آيا شناختي هم از نفت آبادان داريــد يا خير، ميگويد: «تا حدودي اين تيم را آناليز كرديم و بايد از همان آناليزمان اســتفاده كرده و به نقاط ضعف نفت آبادان دسترسي پيدا كنيم تا بتوانيم اولين ديدار خود را با پيروزي به پايان برسانيم.»

خرمــگاه در خصوص وضعيت مصدومان اســتقالل هم ميگويد: «كادر پزشــكي در تالش اســت تا بتواند بازيكنان مصدوم را به ديــدار برابر نفت آبادان برســاند و اميدواريم اين اتفاق بيفتد و مــا از تمامي نفراتمان مقابل نفت استفاده كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.