بازي استقالل و نفت لغو نميشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

سه بازيكن محروم استقالل براي اداي توضيحات به كميته انضباطي رفتند. ســه بازيكن اســتقالل به دليل حضور نيافتن در اردو و مســابقات تيم اميد از سوي كميته انضباطي محروم شــدند. اميــد نورافكن، مهدي قائدي و مجيد حســيني سه بازيكن كليدي منصوريان هســتند كه اولين ديدار ايــن تيم را فعال با حكــم كميته انضباطي

برگزاري ديدار دو تيم اســتقالل برابر نفت آبــادان در هفته اول مســابقات ليگ برتــر با اما و اگرهايي همراه اســت. آبادان اين روزها هــواي باالي 50 درجه را تجربه ميكند و طبق پيشبيني هواشناسي دماي اين شــهر در روز ديدار هفته اول ليگ برتر ميان نفت آبادان و استقالل تهران نيز بيش از 50 درجه خواهد بــود تا برگزاري ديدار استقالل برابر صنعت نفت با اما و اگر همراه باشــد. به همين دليل اما و اگرهاي زيادي پيرامون برگزاري ديــدار هفته اول اين دو تيم مطرح ميشود.

ســعيد فتاحــي مســوول برگزاري بازيهاي ليــگ برتر در اين باره ميگويد: «قانون برگزار نكــردن بازي در دماي 50 درجه مربوط به زمان شــروع بازي است و ســاعت 9 شــب با غروب آفتاب از نظر دماي هوا مشكلي وجود ندارد و اين بازي برگزار خواهد شد. هواي آبادان در روزهاي گذشته در ســاعت برگزاري بازي مشكلي نداشــته و اعدادي كه ميشــنويم مربوط به بيشــينه دمای اين شــهر است. به اين ترتيب به نظر ميرســد بــا وجود گرماي شديد آبادان اين ديدار برگزار خواهد شد و دو تيم روز جمعه در هفته اول مسابقات به ميدان ميروند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.