مگويان حاضر به جدايي نيست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع اســتقالل هنــوز راضي به جدايي از اين تيم نشــده است. هراير مگويان مدافع ارمنســتاني اســتقالل به همراه محســن كريمي گزينههاي خــروج از ليســت بــاالي 23 ســال استقالل هستند و در اين ميان محسن كريمي بعد از جلســه با توفيقي قبول كرد تا نيمفصل از ليســت خارج شود و نيمفصل به اســتقالل اضافه شــود اما هراير مگويان تنها شــرط خروج از ليست اســتقالل و جدايي از اين تيم را دريافــت مطالباتش بــه صورت نقد عنوان كرده است. مطالباتي كه حدود يك ميليارد تومان ميشود و اين مساله باعــث ايجاد يك دردســر بزرگ براي استقالل شده اســت. استقالل تا بازي با صنعت نفت آبادان تنها سه روز زمان دارد و هنوز تكليف مگويان مشــخص نيســت و اصرار ايــن بازيكــن براي دريافت مطالباتش، ميتواند باعث بروز تغييراتي در ليســت آبيها هم بشود. هرچند اين يك احتمال ضعيف است و بايد ديد كه آيا مديران استقالل باز هم با مگويان و مدير برنامههاي او جلســه خواهند گذاشت يا نه. مگويان سه فصل اســت كه در استقالل حضور دارد و در فصل گذشته چند هفته مصدوم بود و در تمرينات پيش فصل اســتقالل هم دچار مصدوميت شــد و مدتي است با آبيها تمرين نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.