اميد منصوريان به شجاعيان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرمربي اســتقالل براي بازي با صنعت نفــت آبادان تنهــا يك هافبك بازيساز خود را در اختيار خواهد داشت.

اســتقالل براي ليــگ هفدهم 4 هافبك بازيســاز در اختيار گرفته است اما با بدشانســي فرشيد اسماعيلي فعال مصدوم است و به نظر ميرسد جباروف و جباري هم شــرايط حضور در تركيب اصلــي را در هفتههــاي ابتدايي ندارند تا بــراي بازي با صنعــت نفت داريوش شجاعيان تنها بازيكني باشد كه شرايط بازي در پست هافبك بازيساز را دارد.

البتــه گفته ميشــود منصوريان تصميــم دارد در ايــن فصل بيشــتر از داريوش شجاعيان در پست وينگر راست و چپ اســتفاده كند تا تعــدد هافبك بازيساز باعث نشــود ستارههاي پرتعداد ايــن تيم در اين پســت نيمكتنشــين شــوند. زماني كه استقالل يارگيري كرد خيليها به منصوريــان انتقاد كردند كه چرا اينقــدر بازيكن در پســت هافبك خريده اســت اما رفته رفتــه وقتي آمار مصدومــان اين تيم باال رفت مشــخص شد كه بازيكني مثل شــجاعيان چقدر ميتواند به كار اين مربي بيايد.

شجاعيان با ســرو صداي زيادي به اســتقالل آمد و رقم باالي رضايتنامه او باعث جنجال خبري شد اما اين بازيكن يكي از اميدهاي سرمربي استقالل براي فصل هفدهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.