استقالليها به دنبال مجوز بازي جباري و منتظري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مسووالن باشگاه اســتقالل بعد از ثبت قرارداد پژمــان منتظري و مجتبي جباري درصــدد دريافت مجــوز بازي هر دو بازيكن هســتند. اســتقالليها با نامهنگاري با فدراسيون فوتبال خواستار دريافــت مجوز بازی هــر دو بازيكن از فدراسيون فوتبال قطر هستند و به نظر ميرسد در صورتي كه مشكلي بهوجود نيايد مجوز بازی هر دو بازيكن تا قبل از بازي با نفت آبادان صادر شود. استقالل روز جمعــه در ورزشــگاه تختي شــهر آبادان ميهمان صنعت نفت در هفته اول رقابتهاي ليگ برتر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.