گلچين‌درخشان‌از‌ميان‌پيرترين‌ها

لیست بازیکناني كه با نظر حمید درخشان جذب نفت تهران شدهاند را دیده اید؟ بدون شك یکي از عجیبترین لیستهاي ممکن است. احمد آل نعمه، محسن بنگر، محمد نصرتي، هاشم بیك زاده، محمد حسین نائیجي، حامد آقایي و سامان آقازماني بازیکناني هستند كه حمید درخشان معتقد به حضور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز مير مطهريان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

اينكــه هــر بازيكني قبــول نكند در شــرايط فعلي به باشــگاه نفت بيايد، يكي از منطقيترين تصميمها اســت. باشــگاه نفت تهران با مشــكالت متعدد مالي رو به روســت و هيچ تضميني بابت حل شــدن اين مشكالت نميدهد. صف طلبكاران اين باشــگاه و تجمعهاي اعتــراض آميز آنها از طرف ديگر ميتواند هر بازيكني را بترساند. عالوه بــر اينها هــرروز خبرهايــي درباره احتمــال انحــالل نفــت و جايگزيني صبا بــه جاي اين تيم به گوش ميرســد كه از بالتكليفي محض نفت خبر ميدهد. درست اســت كه در چنين شرايطي يارگيري براي نفتي كه به تازگي سرمربي خود را شناخته ســختترين كار ممكن است اما نكته قابل توجه رويهاي اســت كه حميد درخشــان در اين بحران در پيش گرفته. او به ســراغ بازيكناني رفته كه نه تنها مجموع سن شان به باالي 100 سال ميرسد، بلكه بعضي از آنها در يكي دو فصــل اخير در هيچ تيمي بازي نكرده اند!

احمــد آلنعمه گرچــه زماني يكي از بهترين مدافعان ليگ بوده اما او با 25 سال سن فصل گذشته در 19 بازي حضور داشته كه تنها در 17 مسابقه در تركيب ثابت بوده است. محســن بنگر كه اوايل فصل گذشته در تراكتورســازي با مصدوميت شديدي از ناحيه كمر مواجه شــد و دو بار مورد عمل جراحي قرار گرفت، بعد از بهبود مصدوميت تنها در 11 مسابقه براي تراكتور بازي كرد كه از اين تعداد 6 مسابقه را در تركيب ثابت بود. در نهايت هم عملكرد ضعيف او در بازي با پرســپوليس بود كه به اخراج او از سوي قلعهنويي انجاميد. اخراجي كه تهمتهايي را هــم متوجه بنگر ميكــرد. 7 بازي براي محمد نصرتي كه فصل گذشته در گسترش فوالد توپ مــيزد هم آمار چنــدان قابل توجهي نيست. بخصوص كه مصدوميت اين بازيكن آمار بازي او در فصل گذشــته را تا اين اندازه پايين آورده است. حامد آقايي و سامان آقازماني هم كه حداقل در دو فصل گذشــته بدون تيم بودهاند و نتوانســتهاند هيچ باشــگاه و سرمربي را به عقد قرارداد با خودشان متقاعد كنند اما حميد درخشان براي نفت تهران آنها را انتخاب كرده است.

در دورهاي كه بسياري از مربيان فوتبال به اين نتيجه رســيدهاند كه جوانگرايي به مراتــب بيشــتر از روي آوردن به بازيكنان مسن، ميتواند گره از مشكالت تيم شان باز كند، همچنان درخشان به سراغ بازيكناني رفته كه از دوران اوج فوتبالي شــان فاصله گرفتهاند. اين در حالي است كه كمتر كسي بهعنوان مثال از تأثير جوانگرايي منصوريان در باال رفتــن رتبه تيمش در نيمفصل دوم فصل شانزدهم خبر نداشته باشد.

همچنين نتيجــهاي كه مربياني چون ويســي يا جاللي از جوانگرايــي گرفتهاند. درخشــان اما جدا از بحث اشتباهي كه در اعتماد نكردن به جوانها داشته، در كل در تجربههاي پيشــين خود هم عملكرد قابل قبولي در يارگيريهايش نداشــته و فصل يارگيري بــراي او بزرگترين نقطه ضعفش به حساب ميآمده.

از نمونههــاي بازيكنانــي كــه بــا نظر درخشان جذب شدهاند، بايد به جذب تادئو در پرسپوليس اشاره كرد كه نه تنها براي اين تيم بازي نكرد، بلكه بعد از مدتي از ســوي باشگاه كنار گذاشته شد و بابت طلبش از پرسپوليس شكايت كرد و اين باشگاه را حسابي به دردسر انداخت. كنار گذاشــتن نيلسون كه عملكرد خوبي در پرســپوليس داشت و آوردن سوشا مكاني يكي ديگر از تصميمات درخشــان بود كه واكنشهاي منفي زيادي را در پي داشت. حاال او كــه در كارنامــهاش عملكرد چندان مثبتي در يارگيريها نداشته، در نفت باز هم به ســراغ بازيكناني رفته كه نميتوانند حرف زيادي براي گفتن داشته باشند. بازيكناني كه نه توان و انرژي جوان ترها را دارند و نه انگيزه آنها را.

با اين وضعيت بايد ديد نفت درخشان چطور ميخواهــد از عنوان قهرمانياش در جام حذفي دفاع كند و نماينده شايستهاي براي ايران در رقابتهاي آســيايي باشد. آيا اين بازيكنان با شــرايطي كه در فصلهاي گذشــته داشــتهاند، انتخابهــاي خوبي خواهنــد بــود و در روزهاي ســخت ليگ پيش رو درخشــان را ياري خواهند كرد يا اوضاع نفت بــا اين يارگيري و وضعيتي كه در دوران آمادهسازي داشته، در ادامه از اين هم وخيمتر خواهد شد؟

از نمونههاي بازیکناني كه با نظر درخشان جذب شدهاند، باید به جذب تادئو در پرسپولیس اشاره كرد كه نه تنها براي این تیم بازي نکرد، بلکه بعد از مدتي از سوي باشگاه كنار گذاشته شد و بابت طلبش از پرسپولیس شکایت كرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.