نظرمحمدي:‌سپيدرود‌اين‌فصل‌براي‌بقا‌‌م ‌يجنگد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي نظرمحمدي ســرمربي تيم فوتبال سپيدرود رشــت درباره شرايط تيمش در آســتانه آغاز بازيهاي ليگ برتر ميگويد: «ما ســعي كرديم در نقل و انتقاالت عملكرد خوبي داشــته باشيم و ســعي كرديــم نيروهــاي بومي خود را حفظ كنيــم و البتــه از طرف ديگر نفراتــي كه فكر ميكرديم به كار تيم ما ميآيند را جذب كنيم. ما ميعاد يزداني، عماد ميرجــوان، حســين ابراهيمي و سيدمحســن حسيني را جذب كرديم و ايمان صادقي و احمد آهي را هم به تيم اضافه كرديم. البته اين دو بازيكن بومي محسوب ميشــوند چون ازدواجشان در گيالن رخ داده و ســالها در اين استان فوتبــال بازي كردنــد. توحيد غالمي و مهرداد جماعتــي نيروهاي غيربومي ما هستند ولي ســعي كرديم شاكله اصلي را روي همان تيم بومي و محبوب مردم ببنديم. خوشبختانه دو اردوي خوب در كــردان تهران داشــتيم و به 70 درصد آمادگي رسيدهايم و انشــاءا... از هفته چهارم به شرايط ايدهآل خواهيم رسيد. البته اينكــه ميگويم از هفته چهارم به آن معني نيســت كه مــا هفتههاي اول را از دســت ميدهيم بلكــه معتقدم در هفته چهارم به بهترين كيفيت خواهيم رسيد.»

او دربــاره تيم نفت تهــران (اولين حريفــش در ليگ برتر) ميگويد: «نفت تيمي باتجربه است كه به نظرم درخشان درصدد استفاده از تجربه نفراتش است. البتــه ما گول شــرايط نفــت تهران را نخواهيم خورد و قبول دارم شرايط اين تيــم در حال حاضر گول زننده اســت ولي معتقدم هر تيمي نفت را دست كم بگيرد به مشكل خواهد خورد.»

امــا هدفگــذاري ســپيدرود براي فصــل جديد: «بــا توجه بــه وضعيت ســختافزاريمان خــود را آماده يك جدال سنگين و تالش مضاعف ميكنيم. بايد واقعگرايانه به مســائل نگاه كنيم و بپذيريــم كه از نظر امكانات در ســطح پاييني هســتيم. ما امسال چون تجربه كمي در ليــگ برتر داريــم نميتوانيم مدعي باشــيم و من و كادر فنيام تمام تالشمان را انجام ميدهيم كه اين تيم را در ليگ برتر حفــظ كنيم و براي بقا ميجنگيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.