زهيوي:‌مطمئنم‌به‌پرسپوليس‌گل‌م‌يزنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهاجــم تيــم فوالد خوزســتان مطمئن است كه در ديدار تيمش مقابل پرسپوليس موفق به گلزني خواهد شد.

مهــدي رحيمزهيوي دربــاره تقابــل فــوالد با پرســپوليس در هفتــه اول ليگ برتــر ميگويد: «بازيكنــان ما بــراي اين مسابقه انگيزه بااليي دارند و ميخواهيم در شــروع ليگ برتــر يك نتيجه خــوب را مقابل پرســپوليس رقــم بزنيم. البته ميدانيم كه پرســپوليس تيم پرقدرتي است و حتي نســبت به فصل گذشته قويتر شده. اين درست است كه پرســپوليس تيم بزرگي است، ولي فــوالد هم تيم كوچكي نيســت و مطمئن باشــيد ما حريف سرســختي براي پرسپوليس خواهيم بود. من براي شروع ليگ انگيزه زيادي دارم و مطمئنم كه در اولين بازي به پرسپوليس گل خواهم زد. اميدوارم كه خدا هم كمك كند تا فصل خوبي را پشت سر بگذارم.»

او بــه كســب امتياز مقابل پرســپوليس بسيار اميدوار اســت: «ما در هر پســت بازيكنــان خوبي داريم و آقاي پورموســوي هــم تاكتيــك خاصي را براي اين مســابقه در نظر خواهــد گرفــت. اينكه با چه شــرايطي بازي كنيم مشــخص نيســت اما مطمئنا تالش ميكنيم تا يك بازي خــوب انجام دهيم و طــوري نتيجه بگيريم كه هواداران فوالد خوشحال شوند.»

زهيوي هم به ماننــد ديگر بازيكنان حاضر در ليــگ برتر اميدوار به حضــور در اردوي تيم ملي در فصل منتهي به جام جهاني اســت. «من قبال هم ســابقه دعوت شــدن به تيــم ملي را داشتهام و تالش ميكنم كه به جام جهاني بروم. اگر عملكرد خوبي در ليگ داشــته باشم شانس حضور در تيم ملي را خواهم داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.