حقدوست: ميخواهم از نفت تهران جدا شوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجتبــي حقدوســت هافبــك تيم فوتبال نفــت تهران تاكيد كــرد كه اگر مســووالن اين باشــگاه موافقت كنند، او قصد جدايي از اين تيم را دارد.

او درباره شــرايط بحرانــي تيمش ميگويــد: «مــا بالتكليــف هســتيم و نميدانيــم تكليف نفت چه خواهد شــد. تيم ما در حال حاضر پزشــك و ماساژور ندارد و شرايط مالي هم به شدت بحراني اســت. هر روز يك خبر ميشنويم، برخي ميگويند قرار اســت تيم را به باشــگاه صبا واگــذار كنند و برخي ميگويند قرار است مالكان جديد به نفت تهران بيايند. ما باالخــره نميدانيم با چه كســي بايد صحبت كنيــم و در حال حاضر هم هيچ كس جوابگوي ما در باشگاه نفت نيست.»

حقدوســت در مورد اينكه آيا قصد جدايي از نفــت را دارد يا خيــر اينطور ميگويد: «من در حال حاضر 4 پيشنهاد دارم ولي كسي در باشگاه نيست كه با آن صحبت كنم و نميدانم چه كار بايد بكنم. اگر باشگاه نفت موافقت كند و رضايتنامه را بدهد قصد جدايــي از اين تيم را دارم اما متاســفانه نميدانم با چه كســي بايد صحبت كنم.»

حقدوست با اشاره به نقش فدراسيون برای حل اين موضــوع میگويد: «من از آقاي تاج و ديگر مســووالن فدراســيون فوتبال خواهش ميكنم كه تكليف نفت و بازيكنان را زودتر مشخص كنند. بازيكنان ما خرج خانوادههايشــان را ميدهند و تنهــا من با اين وضعيت مواجه نيســتم. واقعا ايــن بالتكليفي آزارمــان ميدهد و نميدانيــم بايد با چه كســي صحبت كنيم.»

او مدعي اســت كــه منصوريان هم تمايل به ماندن او در اســتقالل را داشته اســت. «وقتي فصل تمام شــد باشــگاه استقالل دو بار براي باشگاه نفت نامه زد و عليرضا منصوريان براي فصل جديد هم من را ميخواست. متاسفانه هيچ كس در باشگاه نفت جواب نامه استقالل را نداد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.