اصفهانيها پيگير مشكل آقايي و انصاري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سعيد آقايي، بازيكن اسبق گسترش كه بــه منظور ســپري كــردن خدمت ســربازي راهي تراكتورســازي شده بود، در ادامه براي ماندن در جمع پرشــورها بــا تعهد مالــي يك و نيــم ميلياردي به گسترش فوالد، اين امر را محقق كرد. با اين حال ايــن بازيكن با وجود آنكه هنوز چك ميلياردياش پاس نشده اما ترجيح داد به جاي بازگشــت به گسترش براي فصل جديد، به سپاهان برود. اين موضوع ميتوانســت براي اين بازيكن دردسرساز باشــد اما به نظر ميرسد اين تعهد مالي خارج از زمين فوتبال براي وي مشكلساز بوده و اين موضوع ارتباطي به بازي كردن او در ســپاهان نخواهد داشــت. بنابراين ســپاهانيها كه امروز براي گرفتن كارت بازي، بازيكنان خــود اقدام خواهند كرد، كارت بازي آقايــي را هم دريافت كرده و اين بازيكن كه به تازگي از بند مصدوميت رها شــده ميتواند از هفته اول سپاهان را همراهي كند. ساســان انصاري هم به خاطــر حمله بــه داور 3 هفته اول ليگ امسال را از دست داده است، همچنان به همراه وكيل خود پيگير اين موضوع بوده و اميدوار است تا كميته استيناف حكم او را تعليق كرده يا ببخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.