مرفاوي: فعال قصد مربيگري ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صمد مرفاوي ســرمربي ســابق تيم فوتبــال اســتقالل درباره شكســت تيم فوتبال اميــد كشــورمان در رقابتهاي قهرمانــي آســيا ميگويــد: «پيشبيني ميشــد كه اين بازي با شكست اميدهاي كشــورمان تمام شــود اما بازيكنان رفته رفته به آمادگي بيشــتري ميرســند. با توجه به اينكــه پيرواني كمتر از يك ماه هدايــت اميدهاي كشــورمان را به عهده گرفته اســت، انتظار ميرفت كه شــاهد شكســت آنها باشيم. فدراســيون فوتبال بايد برنامهريزي درســتي داشته باشد اما ايــن اتفاقها رخ نميدهــد و با توجه به بيبرنامگي كه در فوتبال ايران حاكم شده اين اتفاقات هم طبيعي است.» مرفاوي در مورد تعامل نداشتن باشگاهها با تيمهاي ملي ميگويد: «متاسفانه شاهد اين عدم توافق بين باشــگاهها با تيم ملي هستيم كه باعــث اتفاقات بدي شــده و تا وقتي با يكديگر توافق نداشــته باشــند، شاهد شكست تيم ملي هستيم.» صمد مرفاوي در فصل جديد جايــي در تيمهاي ليگ برتر نــدارد. البتــه او تصميمي هم براي اين مهم در شرايط فعلي نداشته است. « فعال قصد ندارم در تيمي مربيگري كنم و ميخواهم استراحت كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.