شجاعي:‌به‌ما‌نگفتند‌درخشان‌مهر‌مصدوم‌است‌

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي شــجاعي سرپرســت تيم فوتبال ذوبآهــن در مورد وضعيت بازيكنان مليپوش ذوبآهن در تيم اميد ميگويــد: «كادر فني تيم اميد پس از دعوت رســمي نفــرات تيم اميد، براي دعــوت از بازيكنان ما با ســعيد الهويي تماس گرفت و او هم موضوع را با امير قلعهنويي و باشــگاه در ميــان گذاشــت. موضع باشــگاه هم ايــن بود كه بحث ملي اســت و اولويت موفقيت تيم ملي كشــورمان اســت و به همين دليل به ســرعت بازيكنــان در اختيار تيــم اميد قرار گرفتند.»

اما او از مســووالن تيــم اميد دلخوراســت: «متاسفانه االن خبردار شــدهايم كه مهران درخشان مهر در اردوي تيم اميد با مصدوميت روبهرو شده و كادر فني زحمت نكشيده كه موضوع را به ما خبــر دهد. اينكه ما برخــالف برخي باشــگاهها و با نگاه ملي در اوج دوران بدنســازي، مهران و نيمــا را به تيم ملــي داديم و حاال بايد مهران كــه در فصل پيش براي مــا فيكس بازي ميكــرد را مصدوم تحويــل بگيريم اتفاق خوشــايندي نيســت و اميدواريــم كادر فني تيم ملــي همانگونه كه بــراي دراختيار گرفتــن بازيكنــان تمــاس گرفت براي وضعيتي كــه راجعبه بازيكنان ايــن تيم هم رقم خــورد يك تماس ميگرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.