صبا آخر هفته شروع میكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم فوتبال صباي قم كه در انتهاي فصل گذشــته از رقابتهاي ليگ برتر به دســته يك ســقوط كرد، از معدود تيمهاي حاضر در رقابتهاي اين فصل دسته اول اســت كه كامال بالتكليف بوده و هيچ انتخاب و انتصابي در اين تيم صورت نگرفته اســت، در حالي كه بســياري از تيمهاي ليگ يكي نه تنها كادر فني و بازيكنان شــان را ميشناســند، بلكــه اردوهاي آمادگي خود را هم پشــت سر گذاشــته و تعدادي بازي تداركاتي هم انجام دادهاند. مســووالن اين تيم بــه منظور تعيين تكليف جلســهاي را با اســتاندار قم برگــزار كردهاند امــا هنوز تصميم نهايي در خصوص اين تيم گرفته نشــده اســت. با اين اوصاف صباييها اعالم كردهانــد براي جلوگيري از اتالف وقت بيشــتر، تمرينات اين تيــم از آخر اين هفته در قم آغاز ميشــود. اما نكته اينجاســت كه اين تيم هنوز نه مربي دارد و نه بازيكنان اين تيم مشــخص هســتند. هرچند بنا بر ادعاي مديران اين باشــگاه اولويت براي فصل جديد بــا مربيان و بازيكنان بومي اســت اما هنوز هيچ اتفاق رســمي در اين تيم نيفتاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.