اسماعيلپور: تايلند و ژاپن حريفان اصلي ما هستند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمــد اســماعيلپور مليپــوش تيم فوتســال گيتيپســند اصفهان درباره برتري 3 بر 2 تيمش مقابل شــرايكر اوزاكاي ژاپن و صعود به جمع هشت تيم برتر جام باشگاههاي آســيا ميگويد: «بــازي خوبي بــا نماينده ژاپن داشــتيم. همانطور كــه ميدانيد هر دو تيم از گــروه صعود كرده بوديــم و فقط براي سرگروهي بازي ميكرديم. به نظرم اين مساله بازي را براي تيم ژاپني راحتتر كرده بود. بازي براي ما سخت شــد اما خوشبختانه توانستيم كار را كنتــرل كنيم و نتيجــه دلخواهمان را بگيريم.» گيتيپســند در مرحله يك چهارم نهايي مسابقات آســيايي به مصاف تيم بانك بيروت لبنــان خواهد رفت: «بازي ســختي خواهد بــود، چون حريفمان تيــم قدرتي و خوبي است. شكســتي هم كه تيم بيروت در بــازي اول مقابل نماينــده تايلند خورد، روي اتفاقات بود.» او دو تيــم را رقيب اصلي گيتي پســند ميداند: «در جامباشگاهها تمام تيمها از بازيكنان خارجي استفاده ميكنند و همين سطح مسابقات را باال ميبرد. مهمترين حريف مــا نمايندگان تايلند و ژاپن هســتند اما ما به هيچ تيمي كار نداريم. ما ايران هستيم و ساير تيمها روي ما حساب ويژهاي باز ميكنند و ما هم اميدواريم با جام به كشور بازگرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.