اكسين و داماش حريفان مس كرمان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم مس كرمان براي انجام دو بازي تداركاتي به تهران آمد. شــاگردان احمد نخعي روز چهارشــنبه چهارم مرداد ماه ساعت 17:30 مقابل اكسين البرز و روز جمعه ششــم مرداد ماه در همين ســاعت با داماش گيالن بازي خواهنــد كرد. تيم فوتبال مس كرمان تاكنون ســه بــازي با تيمهاي فوالد بردســير، جهادنصر سيرجان و فجرسپاسي شيراز برگزار كرده است. قرار بود اين تيم يك بازي تداركاتي ديگر مقابل مس ب انجام دهد كه به دليل عدم آمادگي تيم مس ب اين بازي برگزار نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.