گلمحمدی: از قرعه تراكتور راضی نیستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باید در گرمای اهواز لیگ را شروع کنیم

یحیی گلمحمدی ســرمربی تراکتورسازی تبریز که تیمش را برای یک شروع قدرتمندانه در لیگ هفدهم آماده کرده، همچنان یک ســری نگرانــی دارد. نگرانی بابت مصدومیــت بازیکنانش. گلمحمدی که االن ترکیب تیمش برای بازی با استقالل خوزستان را شــناخته، در مورد آخرین وضعیت تراکتورسازی، مصدومیت عارف آغاسی، حل مشکل سینا عشوری ...و صحبت میکند. برای آمادهسازی تیمتان زمان زیادی صرف نشد؟

به هر حال تیم ما تغییرات زیادی داشته و بازیکنان زیادی آمده یا رفتهاند. در این شــرایط طبیعی است که ما به زمان زیادی برای هماهنگ کــردن این بچهها نیاز داشــته باشــیم. البته این تراکتورســازی، هنوز با تراکتورسازی مدنظر من فاصله دارد.

فکر میکنیــد تا آغاز لیگ برتر که زمان خیلی کمی هم به آن مانده، بتوانید تراکتورسازی را به آن چیزی که دلتان میخواهد تبدیل کنید؟

نمیدانم اما بعید اســت. فکر میکنم حداقل سه هفته دیگر زمان نیاز داشته باشیم. این بازیکنــان، جوان هســتند و باید تجربه کسب کنند تا یاد بگیرند.

بازی اول مقابل استقالل خوزستان را چطور میبینید؟

مــن قبال هــم چند بــار گفتم قرعه تراکتورســازی، قرعــه خوبی نیســت. ما در ابتــدای لیگ و در این شــرایط ســخت آب و هوایی باید بــه اهواز برویم. میگویند دمای اهواز به چیزی حدود 40 تا 50 درجه هم میرسد. بعد هم که باید با پرسپولیس و استقالل روبه رو شویم. در کنار آن، ما چند بازیکن بومی هم داریم که اهل تبریز یا شــهرهای اطراف آن هســتند. آنها به آب و هوای کوهســتانی و ســرد عادت کردهاند و برایشان سخت است که در دمای 45 تا 50 درجه فوتبال بازی کنند. به هر حال این قرعه ماست و در این چند روز باقیمانده باید روی ضربات ایستگاهی و کارهای تاکتیکی کار کنیم تا آماده بازی مقابل استقالل خوزستان شویم.

عارف آغاسی را هم از دست دادید. انگار این روزها بدشانسی با تراکتورسازی عجین شده...

واقعا نمیدانم چرا اینطور میشــود. هــادی محمدی از یک طرف و آغاســی هم از طرف دیگر. واقعا شــرایط ما سخت و کارمان دشوار شده. میخواستیم از عارف در پست دفاع وسط استفاده کنیم چون او تنها دفاع وسط تخصصیمان بود اما حاال به ما گفتند او حداقل در دو هفته اول لیگ برتر نمیتواند برای تراکتورسازی بازی کند. برای جایگزینی آغاسی چه تصمیمی دارید؟

هنوز نمیدانیم. یکی، دو بازیکن مدنظرمان هستند اما هنوز تصمیم قطعی در مورد آنها نگرفتهایم.

سینا عشوری هم که با رفع مشکلش حاال دیگر قطعا میتواند تراکتورسازی را همراهی کند.

بله، خدا را شکر. خدا به دل سینا (عشوری) و هواداران تراکتورسازی نــگاه کرد. بعد از مصدومیت محمدی و چند اتفاق دیگر، باالخره یک خبر خوب شنیدیم.

امسال علیرغم مشکالتی که در تراکتورسازی وجود دارد، باز هم انتظارات از این تیم باالســت. به نظرتان این موضوع کارتان را سخت نمیکند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.