فوالد با 3 مصدوم لیگ را شروع میكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پزشــکان تیمهــای اســتقالل خوزستان، فوالد و نفت آبادان، آخرین وضعیــت مصدومان تیمهایشــان را برای حضور در لیگ برتر کشــور تشــریح کردنــد. محمدعلی فتحی فیزیوتراپ تیم اســتقالل خوزستان در مــورد وضعیت مصدومان تیمش میگوید: «در اردوی پیش فصل تیم، حجت اسالمی از ناحیه نازکنی پای چپ خود دچار شکســتگی شد که او را برای مدت ســه ماه در اختیار نخواهیم داشــت. به جز اســالمی، بازیکن مصدوم دیگری برای بازی با تراکتورسازی در هفته نخست لیگ برتر نداریم، البتــه مصدومیتهای جزیــی دیگــری داشــتیم کــه خوشبختانه در طول دوره بدنسازی رفع شدند.»

اکبر مرادی پزشــک تیــم فوالد خوزســتان هم در رابطه بــا وضعیت مصدومــان تیمش توضیــح میدهد: «شرایط کلی بازیکنان خوب است ولی در حال حاضر پیمان شــیرزادی که از ناحیه همسترینگ مصدوم است و امیر زلیکانی که انگشــت پنجــم پای او در بازی دوستانه دچار شکستگی شد را در اختیار نداریم. تالش ما این است که تا هفته سوم به بازیها برسند. همچنین سینا مریدی هم که همراه تیم امید به عمان رفته بود، در این مسابقات دچار مصدومیت شد که باید وضعیت او هم بررسی شود تا ببینیم مصدومیت او در چه حد است و چه زمانی میتواند تیم را همراهی کند.»

ســیدمهدی موســوی پزشــک صنعتنفت آبادان هم البته مشــکل زیادی بــرای آمادهســازی بازیکنان ندارد: «خوشــبختانه در حال حاضر هیچ کدام از بازیکنان تیم مشــکلی ندارنــد و همه در تمرینات شــرکت میکنند. البته مدتی پیش مشــکل جزیی برای یکــی از بازیکنانمان به وجود آمد که خدا را شــکر رفع شد. بازیکنــان صنعتنفت آبــادان از نظر بدنی در شــرایط بسیار خوبی به سر میبرنــد و بــا توجه بــه اردوی یک ماههای که در کــردان کرج و ترکیه داشتیم، به ســطح خوبی از آمادگی بدنی رسیدهاند و حتی وقتی فیزیک بازیکنــان را میبینــم، بســیار لذت میبــرم چون از این نظر هم بســیار آماده هســتند. در کل کار بدنسازی خوبی انجام شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.