دايي: در لیگ هفدهم حريف ضعیف نداريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد دایي مربي ســایپا معتقد اســت در لیگ هفدهم هیچ تیم ضعیفي وجود ندارد. دایي در مورد اینکه ســایپا این فصل به دنبال چه جایگاهي اســت، ميگوید: «ما تالش ميکنیم در بهترین جایگاه قرار بگیریم و همیشــه به ردههاي باالي جدول نگاه ميکنیم. البته در فوتبال چیزي قابل پیشبیني نیســت و این فصل هم در لیگ برتر تیم ضعیف نداریم. همه تیمها کار سختي دارند و باید وارد بازيها شویم تا ببینیم شرایط چگونه است.» مربي ســایپا با اشاره به بازي هفته اول تیمش مقابل سپاهان اینچنین توضیح ميدهد: «مطمئنا بازي ســختي است چون ســپاهان یکي از تیمهاي بزرگ ایران است و قهرمانيهاي زیادي در لیگ برتر دارد. با این حــال ما تالش ميکنیم در اصفهــان امتیاز بگیریم و امیدواریم با گرفتن امتیاز از این شــهر برگردیم. تیم ما وضعیت خوبي دارد و امیدواریم یک فصل خوب را براي سایپا رقم بزنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.