همچنان آرام و دست نيافتني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

دوستان علي كفاشيان ميگويند او در دوره زمامداري 8 سال و 3 ماههاش در فدراســيون فوتبال چون دايما با سواالت اساسي و سخت مواجه ميشد و جواب آنها را نميدانســت، به شوخي ميزد و با حرف توي حرف آوردن قضايا را به ســمت و سوي ديگري ميكشيد و با سالح خنده جواب مسائل بســيار «جدي»اي را ميداد كه در اصل هيچ سنخيتي با نگرشها و ميزان اطالعات فوتبالي كفاشيان و شخص وي نداشتند و سرانجام پرسشكنندگان را سرد و بحث را تمام ميكرد. گذشــت زمان و روي كار آمدن عدهاي (آشــناي) ديگر در فدراســيون و اقدامات آنان نشــان داد چقدر اين مرد دوســت داشــتني بوده و هست و چطــور و چرا امروز آرزو ميكنيم كــهاي كاش او هنوز زمامدار اصلي اين ورزش بود. كفاشــيان اگر هــم با زرنگي از افتــادن در بحثهاي جدي و پرداختن به تبعات آن خودداري ميكرد، در اصل و در باطن آدمي سطحي نبود و نيست و ميخواست كارها را از آب درآورد حال آنكه جانشينان وي فدراســيون را در قبال مســائلي مهمتر و به ويژه وجوه بينالمللي و نحوه كنترل كارلوس كيروش آسيبپذيرتر كردهاند.

ياوري نه چندان قدرتمند محصول آن فرآيندها گسيل كفاشــيان به كميته فوتسال فدراسيون بوده است و يك بار ديگر علي آقا با سواالتي روبهرو است كه پاسخش را نميداند يا ميداند و ترجيح ميدهد به زبان نياورد. از او با آن همه زرنگي و فراست و پيشــينه بعيد بود بپذيرد در كميتهاي سكاندار شود كه انواع حاشيهها و درگيريها را داشــته اســت و دارد و با اينكه فوتسال ايران به مدال (برنز) جهاني هم دســت يافته اما در صحنههاي داخلي هرگز مبرا از تنش نبوده است. كفاشــيان براي اينكه راه حلهايي بهتر براي اين مشكالت بيابد و به واقع كار خودش را سبك كند، از مدتي پيش از سيدرضا افتخاري خواسته است كه تحت عنوان مشاور كميته در رتق و فتق امور فوتسال ياور وی باشد اما اين مساله نيز دردسرهاي او را كاهش نداده زيرا بخشي از حواس افتخاري، ناگزير به مسائل استقالل معطوف است كه مديرعاملي آن پست اول وي به حســاب ميآيد و از طرف ديگر آغاز پرحاشيه فصل جديد ليگ فوتسال و به تعطيلي كشيده شدن چند ديدار هفته نخست و پيامدهاي آن كفاشيان را با مســائلي رو در رو ســاخت كه هر چقدر هم او مايل باشد آن را خارج از چارچوبهاي اداري و تشــكيالتي فوتسال بينگارد، دقيقا از درون همين فرآيند بيرون ميآيند و طبعا بايد پاسخگوي آن باشد. ايرادات وارده كفاشــيان البته يد طواليي در شــنيدن اظهارات انتقادي و در عين حال نشــنيدن آنها دارد. مدتها اســت كه او را متهم به ايــن ميكنند كه در عين نايب رييسياي اف ســي عمال هيچ كاري براي فوتبال ايران در آنجا انجام نميدهد و فقط تماشــاگر اتفاقات اســت و به او خرده ميگيرند كه بعد از انتقال به پســت نايب رييســي اول فدراسيون فوتبال ايران، در آنجا هم عمال تبديل به يك دكور شــده است و ميآيد در فدراسيون مينشيند و ميرود بدون اينكه حاصلــي از اين حضور حاصل آيد و كارها منظمتر و سريعتر شود. اگر همه اينها اظهارات و ادعاهايي اســت كه كفاشيان الزامي را براي بحث كردن پيرامون آن نمييابد، پســت سرپرستي او در فوتسال از هر سو باعث واكنش شــده و اهالي اين ورزش پيوسته ميپرسند چرا در دوره كفاشيان تنشها در فوتســال از نو باال گرفته و تدابير او براي مهار آن چيســت و او طبعا پاسخي بر اين سوالها هم ندارد و قاعدتا راههاي انجام اين كار را هم نميداند اما چون كفاشيان است مخاطبان او از اينكه وي عمال كاري انجام نميدهند، نيز تعجب نميكنند و وي را در دل همچنان دوست ميدارند.

اين مشكل آنهاست! بخشي از اين عالقه از اين نكته برميخيزد كه كفاشيان به رغم ناتوانيهايي كه ذكر شــد آدم ســالم و خوش نيتي است و فوتسال آنقدر پرمساله است كه با خصلتهاي آرامش جويانه كفاشــيان راهي براي مهار بحرانهاي آن متصور نيســت و بخش ديگر محبوبيت او از اين برميخيزد كه جانشينان وي در فدراسيون، فوتبال را به سمت و سويي نبردهاند كه تصور ميشد بعد از كاسته شدن از اختيارات كفاشيان خواهند برد و حتي در زمينه برخي از امور كارها را خرابتر هم كردهاند. كفاشــيان حتي با «دكورشــدن» و تشريفاتي تلقي شــدن هم (بر اساس حرفهاي صريح خودش) مشــكلي ندارد و اين را به راحتي برميتابد و اگر محمد ناظم الشــريعه سرمربي تيم ملي فوتسال ايران و باشگاههاي بحران زده فوتسال از او توقعاتي بسيار بيش از اين در زمينه رتق و فتق امور دارند اين مشــكل آنها است و نه مشكل كفاشيان! او ميتواند «همچنان تماشاگر و دست نيافتني» بماند و زندگي خودش را بكند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.