استعدادهاي در خاك مانده

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مگر ميشــود از شــكوفايي فوتبال خوزستان در دهه 40 و 50 گفت و زمينهاي خاكياش را ياد نكرد؟ زمينهايي كه امروز ديگر نه ميتوان بــا آنها فخر فروخت و نه حتــي جذابيتي دارند. اتفاقا برعكس، نااميدمان ميكنند از ظهور دوباره ســتارههايي همچون صفر ايرانپاك، ايرج سليماني، رضا گنجاپور، حسن اهوازي، جاسم اهليرف، بدر جابري، كرامت ضرغامپور، مهدي ويسي، برادران ساكي، مجتبي يارعلي، برادران خليليان و يا حتي امثال ايمان مبعلي، حسين كعبي، جالل كامليمفرد، محمد علوي، علي بداوي و نخبههاي ديگري كه جاي خيليهايشان پر نشــده هنوز. خوزســتان همه افتخارات فوتبالي خــود را به همين زمينهاي خاكي مديون اســت اما دلمان ميخواســت ديگر نبينيم استعدادهاي بيپايان اين استان را در زمينهايي كه فقر امكانات را فرياد ميكنند. زمينهايي داغ و حاال ديگر دورافتاده كه بازيكنان پيش از تمرين، به شوق لمس حس دروني ستارهها، خودشان آنها را خطكشي ميكنند و تور دروازهها را ميآويزند؛ بي هيچ اميدي براي ديده شدن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.