امتيازهايي كه كسر نشد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

طلبكاران نفت به خاطر بيتوجهي به مطالباتشــان ميخواهند جلوي حضــور اين تيم در ليگ برتر را بگيرند. بازيكنان پرســپوليس شاكياند از پرداخت نشدن مطالبات معوقهشان. كاوه رضايي و آندرانيك تيموريان با شكايتهايشــان اســتقالل را به خطر انداختهانــد و صمد مرفاوي هم اعالم كرد به خاطر طلبي كه اســتقالل ســالها حاضر به پرداخت آن نشــده، عليه اين باشگاه حكم كســر امتياز گرفته اســت. ديگر تيمهــاي ليگ برتر هم حــال و روز بهتري ندارند. حال آنكه كنفدراسيون فوتبال آسيا عمال باشــگاههاي ايراني را تهديــد كرده كه اگر تا نهم شــهريور بدهيهاي خــود را پرداخت نكنند و شفافسازي الزم در مدارك مالي آنها وجود نداشته باشد، به ليگ قهرمانان راهشان نميدهد. نكته قابل تامل اينكه احكام اركان قضايي فدراســيون فوتبال درباره بدهي باشــگاهها به بازيكنــان و مربيان در سالهاي گذشــته ضمانت اجرايي نداشته و بدهي انباشــته باشــگاهها به طرز عجيبي هر سال رو به افزايش است. البتــه كنفدراســيون فوتبال آســيا و فيفا رويهاي متفــاوت از فدراســيون فوتبال ايــران را در پيش گرفتهاند و باشــگاههاي بدهــكار را با محروميت از نقل و انتقاالت و حتي كسر امتياز و يا برخوردهاي جديتــر مثل ســقوط به دســته پايينتر محكوم ميكنند. نمونهاش همان اتفاقي كه براي استقالل و تراكتورســازي افتاد و آنهــا از فعاليتهاي نقل و انتقاالتي محروم شدند و تكرار اين حكم براي ديگر باشگاههاي فوتبال ايران اصال دور از انتظار نيست. جالب اما ادعايي است كه خبرگزاري ميزان مطرح كرده و نوشته: «مديران ارشد فوتبال ايران تصميم داشتند براي برخورد با باشگاههاي بدهكار از اهرم كسر امتياز استفاده كنند اما بدهي سنگين بسياري از باشــگاهها عمال باعث ميشــد مسووالن مجبور شــوند امتياز زيادي از آنها كســر كنند. بهعنوان مثال با فرمول تعيين شــده، براي كســر امتياز از پرســپوليس- با توجه به بدهيهاي ســنگين اين باشــگاه- به عدد 26 رســيده بودند و از استقالل هم بايد ۹1 امتياز كســر ميشد. البته شرايط براي ساير باشگاهها هم به همين منوال بود و اگر مديران فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ ميخواستند اين تصميم جنجالي خــود را عملي كنند فوتبال ايران عمال در يك بحران بيسابقه فرو ميرفت. پيشنهاد كسر امتياز از بدهكارها اما در همان جلسات پشت درهاي بسته به فراموشي ســپرده شد و در عوض مديران فوتبال ايران تصميم گرفتند با سختگيري بيشتر و تعيين قوانين جديد، در پروسهاي سه ساله بدهي باشگاهها را به صفر برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.