ليگ برتر ركورد خودش را ميشكند؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در فاصلــه تقريبا يك ماه مانده به بســته شــدن پنجره نقــل و انتقاالت تابســتاني، ليگ برتر انگليس در آســتانه شكســتن ركورد هزينه در تاريخ فوتبال اروپاســت. هيچ بعيد نيســت كه آنها از ركــورد 1 ميليارد و 165 ميليون پوندي خودشــان بگذرند و ركــوردي تازه را به نام خود ثبت كنند. منچسترســيتي بيشــترين هزينه را در ليگ برتر داشته و 204/43 ميليون پوند براي خريد شــش بازيكن جديد خرج كرده است. سيتيزنها همچنين در ازاي فــروش پنج بازيكن خــود، 34/2 ميليون پوند دريافت كرده اند؛ به عبارت سادهتر پنجره نقل و انتقاالت جاري بيشتر از 165 ميليون پوند براي مالكان متمول سيتي خرج برداشته اســت. چلسي با خرج 130/4 ميليون پوند، جلوتر از منچســتريونايتد (با 105/8 ميليون پوند) و يك گام عقبتر از منچسترسيتي قرار دارد. البته احتمــاال تيم ژوزه مورينيو در مدت زمان باقــي مانده تا پايان نقل و انتقاالت، دو خريد ديگر هم داشته باشــد. اورتون ۹3/4 ميليون پوند براي خريد بازيكنانش خرج كرد اما با فروش روملو لوكاكو، تقريبا تمام اين بودجه را به حســاب بانكي خود بازگرداند. آرســنال و ونگر هم كه زير فشار شديد براي خريد بازيكنان جديد هســتند، 52/7 ميليون پوند خرج كردهاند. تراز مالي ســه باشگاه تاتنهام، استوكســيتي و كريستال پاالس اما هنوز مثبت اســت و تاتنهام، 74/3 ميليون پوند از فروش بازيكنانش به دســت آورده. هادرزفيلد، نيوكاســل و برايتون هم هزينههاي نسبتا زيادي داشتهاند. سه باشگاه تازه صعود كرده به ليگ برتر تا امروز به ترتيب 36/4 ميليون، 31/2 ميليــون و 13/3 ميليون پوند خرج كردهاند تا به ركوردشــكني ليگ برتر كمك كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.