كريخواني دايي براي استقالل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اولين كري ليگ شــانزدهم را علي دايي خواند وقتي گفت: «استقالل را با مســي هم ميبريم.» عليرضا منصوريان اما به اين ادعا پاسخي نداد و گفت كه اهل كري خواندن نيســت. حذف جايزه بهترين پاســور ليگ برتر از جوايز بهترينهاي فوتبال ايران، يكي از ســهميههاي پرسپوليس را ســوزاند و عاليشاه را كه آقاي پاس گل شده بود، حسابي دلخور كرد. هزينه 1/5 ميلياردي اســتقالل براي كنعانــيزادگان و واكنش عبدا... ويسي به منتقدان انتقالش به سپاهان هم ديگر خبرهاي روز بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.