زينالدين زيدان در ليگ مكزيك

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

طبيعي است كه با شنيدن نام زينالدين زيدان به ياد ستاره پيشين و سرمربي امروز رئال مادريد ميافتيم اما حاال ثبت نام يك بازيكن در ســازمان ليگ مكزيك با نامي مشابه سرمربي فرانسوي رئال مادريد، توجه رسانهها را به خود جلب كرده است. زينالدين زيدان گونســالس پرس بازيكن 15 ســاله تيم موناركاس مورليا است كه در حال حاضر در ردههاي پايه فوتبال مكزيك حضور دارد. زيدان مكزيكي در تيم زير 15 سال كشورش هم بازي كرده. زيدان نام پسر اولش را به ياد انزو فرانچسكولي ستاره سابق تيمملي اروگوئه «انزو» گذاشــته بود اما شهرتش در دنياي فوتبال به حدي فراگير شــد كه يك بازيكن در مكزيك با نام و نام خانوادگي كامل او فعاليت ميكند. نكتــه جالبتر در مورد اين بازيكن، تاريخ تولدش اســت. او در 18 مــارس 2002 يعني دو مــاه پيش از گلزني زيــدان در بازي بايرن لوركوزن و رئال مادريد در فينال ليگ قهرمانان به دنيا آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.