جام كنفدراسيونها دوپينگي نداشت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جام كنفدراسيونهاي 2017 را شايد بتوانيم پاكترين مسابقاتي بدانيم كه دنياي فوتبال تا امروز به خود ديده است. شايد هم سن و سال ما قد نميدهد به يادآوري ديگر مسابقات بدون دوپينگ اما جام كنفدراسيونهاي 2017 را كه ميتوانيم تحسين كنيم به خاطر پاك بودنش. مســابقاتي بزرگ و بسيار مهم كه بدون حتي يــك بازيكن دوپينگي برگزار شــد و اميدوارمان كرد به جام جهاني پيشرو. پاكي جام كنفدراســيونها را فدراسيون جهاني فوتبال بــه دنيا مخابره كرد تا موفقيــت تازهاش را به رخ بكشــد. فيفا نتايج آزمايشهاي دوپينــگ رقابتهاي جام كنفدراسيونهاي 2017 روسيه را اعالم كرد كه نتيجه تمامي آن آزمايشهــا، منفي بود. فيفــا بزرگترين برنامه ضددوپينگ تاريخ را براي جام كنفدراسيونهاي 2017 طراحي كرده بود و از بازيكنان حاضر در اين رقابتها، آزمايش ادرار و خون گرفت كه البته همه اين آزمايشها بدون هماهنگي و اعالم قبلي انجام شد و فيفا سرزده به سراغ بازيكنان ميرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.