تاتنهام- رم و فوتبال ساحلي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تا شــروع فصل هفدهم ليگ برتر فوتبال، پخش همه مســابقههاي ورزشــي به گردن شــبكه ورزش اســت. ابتدا پخش مستقيم بازي دوســتانه تاتنهام و رم (ســاعت 4:30 بامداد)، ســپس مســابقات شمشــيربازي قهرماني جهان كه ســاعت 18:30 روي آنتن ميرود و ســاعت 21 هم بازي تيمهاي فوتبال ساحلي شهرداري بندرعباس و پارسجنوبي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.