نفت تعلیق شده چگونه در سوپر جام به میدان رفت؟

تخلف آشكار سازمان ليگ از دستور فدراسيون فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

امــروز رقابتهاي لیــگ هفدهم با برگــزاري چهار دیدار از هفتــه اول آغاز ميشــود و نفت تهران بایــد در تهران به مصاف سپیدرود رشت برود.

این در حالي اســت که روز گذشته نامــهاي از دبیر کل فدراســیون فوتبال منتشــر شد که این تیم به جهت بدهي از فعالیتهاي فوتبالي منع شده و برگزاري این بازي در هالــهاي از ابهام قرار دارد و هنوز مشــخص نیســت این بازي برگزار ميشود یا نميشــود. البته فارغ از اینکه دیدار نفت تهران و سپیدرود در حالي که حریف این تیم تهرانــي به پایتخت آمده است، اگر برگزار نشــود، سپیدرود با چه مشــکالتي مواجه ميگــردد، نکته قابل تاملي در نامه ارســالي دبیرکل فدراسیون فوتبال به ســازمان لیگ وجود دارد. نامه محمدرضا ســاکت به ســازمان لیگ در حقیقــت به نوعي تعلیق باشــگاه نفت را اعــالم ميکند چرا کــه در این نامه آمده اســت: «هر گونه فعالیت باشــگاه نفت از جمله ثبت قــرارداد بازیکنــان منوط به کسب رضایت طلبکاران است.» با استناد به این نامه و دســتور سرپرست دبیر کل فدراســیون فوتبال، همه توجهها به این جلب شــد که بازي امروز چه سرنوشتي خواهد داشــت اما باید بــه این نکته هم توجه داشــت که این نامــه در تاریخ 27 تیرماه به سازمان لیگ ابالغ شده و این در حالي است که سازمان لیگ بدون توجه به دستور فدراسیون فوتبال روز 30 تیرماه، بازي سوپرجام را برگزار کرد و نفت تهران در بالتکلیفي کامل و بدون کسب رضایت طلبکاران و توجه به دستور فدراسیون به مصاف پرســپولیس رفت. جالب است که این نامه براي کمیتههاي نقل و انتقاالت، تعیین وضعیــت بازیکنان و انضباطي هم ارسال شده و این کمیتهها هم اقدامي در جهت دستور سرپرست دبیرکل فدراسیون فوتبال نکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.