یکشنبه برترینهاي فوتبال معرفي ميشوند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

حجــت ...ا بهمنــي دربــاره مراســم برترینهــاي فوتبــال کشــورمان اینطور حرف ميزند: «مراســم جشن برترینهاي فوتبــال ایران روز یکشــنبه ۸ مرداد راس ساعت 03:22آغاز ميشــود و با همکاري و مساعدت صداوسیماي جمهوري اسالمي به صورت زنده از شــبکه 3 ســیما پخش ميشود.

در ایــن مراســم از برترینهاي لیگ برتر، دســته اول، دســته دوم، دسته سوم، لیگهاي پایه، لیگ فوتبال ســاحلي، لیگ فوتبال بانــوان و همچنین داوران و کمک داوران لیگ برتر، دســته اول و لیگ بانوان تجلیل به عمل خواهد آمد. نفرات برگزیده این مراسم با نظرســنجي از سوي بیش از 0۸ نفر از کارشناسان، سردبیران رسانههاي دیداري و نوشــتاري، روســاي هیأتهاي فوتبــال، مدیران باشــگاهها و ســرمربیان لیگ برتر ...و انجام شــده اســت. سازمان لیگ فوتبال ایران همه تالش خود را براي برگزاري یک مراســم باشکوه به کار خواهد بست. » مدیر روابط عمومي و امور فرهنگي ســازمان لیگ فوتبال حرفهایش را اینطور ادامه ميدهد: «براي حضور در این مراسم از مدیــران عالیرتبه وزارت ورزش از جمله وزیــر ورزش و جوانان و معاونان ایشــان، مســووالن و مدیران فدراســیون فوتبال، مدیران باشــگاهها، ســرمربیان لیگ برتر، روســاي هیأتهاي فوتبال، پیشکسوتان و رسانه ها... دعوت به عمل آمده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.