سلطاني فر: براي حق پخش به توافق رسيديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جلسه هيات دولت با علي عسگري، رييس سازمان صدا و سيما داشتم، اين بود كه در حقيقت استفاده بخش ورزش از اين منافع به معناي آن نيســت كه از درآمدهاي صدا و سيما كم شود. ما يك شرايطي داريم كه اگر با هم تعامل داشــته باشيم، درآمدها در هر دو بخش افزايش پيدا ميكند، بنابراين منطقي اين است كه با هم همكاري كنيم و بتوانيم از اين ظرفيت استفاده كنيم.» وزير ورزش و جوانان ميگويد: «خوشبختانه يك توافقنامهاي تنظيم كرديم كه فكر ميكنيم به زودي امضا شــود. در واقع آن چارچوب كلي همكاريها مشــخص ميشود و بعد از آن نيز كارگروهي كه تشــكيل شــده، وارد جزييات اجرايي ميشود كه مراحل اجرايي كار مشــخص شود. انشــاءا... اين كارگروه مراحــل اجرايي كار را مشــخص كنند و با شروع ليگ بتوانيم به يك همگرايي برسيم و نياز نباشــد كــه از ابزارهــاي قدرتمان اســتفاده كنيم و كشــمكش داشته باشيم. فكر ميكنــم اين بلوغ بين مســووالن دو مجموعه و اعضــاي كارگروه وجود دارد كه هرچه زودتر به جمعبندي برسند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.