برنامه نوجوانان؛ بازی با غنا و اردوي اسپانيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وزير ورزش همچنان پيگير حل مشكل حق پخش اســت. مسعود سلطانيفر درباره موضوع حق پخــش تلويزيوني رقابتهاي ورزشــي ميگويد: «ظرفيت خوبي به لحاظ درآمدي در اين بخــش وجود دارد كه هم صدا و ســيما منتفع ميشــود و هم وزارت ورزش كه ما هم اســم آن را سياست بردبرد گذاشــتيم. حرفهايي كه در حاشــيه

برنامهريــزي ســازمان تيمهاي ملي بــراي آمادهســازي هر چه بيشــتر تيم نوجوانان ايران براي حضور در رقابتهاي جامجهاني از مدتها پيش آغاز شده است. بر اين اساس، فرآيند اين برنامهريزي پس از قرعهكشــي رقابتها و مشخص شدن حريفان ايران در مرحله گروهي مسابقات، فاز اجرايي تري به خود گرفت تا شاگردان عباس چمنيان با حداكثر آمادگي در اين مسابقات حاضر شوند.

در ايــن راســتا، مذاكراتــي با چند كشور براي برگزاري ديدارهاي تداركاتي بر اساس ســبك بازي حريفان ايران در جام جهاني انجام گرفت و بر اين اساس، تيم زير 17 ســال غنا موافقت اوليه خود را بــراي حضور در ايــران و برگزاري دو مسابقه دوستانه در تهران با تيم نوجوانان از 10 تا 17 شهريور ابراز كرده است.

همچنين بــا تدابير صــورت گرفته از ســوي فدراســيون فوتبال و سازمان تيمهاي ملي، تيم نوجوانان ايران، در مهر ماه و در آستانه آغاز جام جهاني به كمپ ماربال در ماالگا اسپانيا اعزام ميشود و دو مســابقه تداركاتي انجام خواهد داد. بازي نخســت روز 6 مهر با يك تيم باشگاهي اســپانيا است و مسابقه دوم هم در روز 9 مهر با تيم زير 17 ســال مكزيك خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.