شارلروا باخت، كاوه هم گل نزد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در ادامــه ديدارهاي تداركاتي پيش فصل، شــارلروا بلژيك در حضور ثابت كاوه رضايي به مصاف توبيز رفت. كلمنت تاينمونت در دقيقه 3 و سيمون زنكه و فلورنت در دقايق 60 و 85 براي توبيز بلژيك گل زدند.

كاوه رضايي در اين مســابقه حضور كامل داشت و در دقيقه 31 از روي ضربه ايستگاهي و در دقيقــه 70 در موقعيت تك به تك دروازه توبيز را تهديد كرد ولي موفق به گشودن دروازه حريف نشد. برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:45 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.