افاضلي: باشگاه را جريمه مالي كنيم نه بازيكن تيم اميد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هومن افاضلي، ســرمربی ســابق تيم اميــد ايــران در خصــوص عدم نتيجهگيــري تيــم اميد در مســابقات قهرماني آسيا ميگويد: «در طول تاريخ و در 40 ســال اخير چهــار معضل تيم اميد ايران را اذيت كــرده و باعث عدم نتيجهگيري اين تيم شــده اســت. اين چهار معضل عبارتند از مشكل سربازي و خروج از كشــور بازيكنــان تيم اميد، مديريت واحد تيم اميد توســط كميته ملي المپيك و فدراســيون فوتبال.» اما راهكار افاضلــي: «بازيكنان را نبايد به ايــن خاطر محروم كرد چــرا كه آنها تقصيري ندارند و توســط باشگاههاي خود اجازه همراهــي تيم اميد را پيدا نكردند. راهكار مقابله با باشــگاههايي كــه بازيكنان خــود را در اختيار تيم ملي قرار نميدهند از نظر من جريمه مالي آنها اســت. بهعنــوان مثال اگر بازيكني به تيم اميد دعوت شود و در تمرينات شركت نكند بابت هر جلسه غيبت باشگاه را 100 ميليون جريمه و اگر باشــگاهها بازيكنانش را براي يك تورنمنت به تيم اميد نداد بابت غيبت هر بازيكن در يك تورنمنت باشگاهها را يك ميليارد جريمه كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.