دفاع پانيونيوس از شجاعي و حاجي صفي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه پانيونيوس يونــان از دو بازيكــن ايرانــياش مقابل جوســازي صهيونيســتها دفاع كــرد. به گزارش ســايت خبــري باشــگاه پانيونيوس، مســعود شــجاعي و احســان حاجي صفــي، دو بازيكــن ايراني باشــگاه در بازي رفت با تيــم مكابي نماينده رژيم صهيونيســتي بازي نميكنند و در اين راســتا رســانههاي صهيونيستي مدعي شدند كه اين دو بازيكن ايراني از سوي فيفا و يوفا محروم ميشــوند. به صورت دقيق تصميم شجاعي و حاجي صفي به هيچ وجه سياســي به شمار نميآيد در نتيجــه محروميتي نيز به خاطر مداخله سياست بر ورزش براي آنها وجود ندارد. به هميــن خاطر ايــن گزارشها هيچ نگراني را بــراي پانيونيــوس به وجود نميآورد و آنهــا نميتوانند اين ادعاي خــود را ثابت كنند. غيبت حاجي صفي و شــجاعي مقابل مكابي از مدتها قبل ســوژه رســانههاي يونان و حتي رژيم صهيونيستي شده و هر روز خبر تازهاي در اين باره ميشــنويم. اخباري كه در نهايت راه به جايي نخواهد برد و خطري شجاعي و حاجي صفي را تهديد نخواهد كرد. به نظر كه اين اتفاق رخ خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.