واگذاري كالسهاي درجه c به فدراسيون ها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در جلســه كميته فني كنفدراسيون فوتبال آسيا مقرر شد برگزاري كالسهاي

C مربيگــري به فدراســيونهاي داخلي واگذار شــود. مرتضــي محصص، رييس كميتــه فني و توســعه فوتبــال كه در چهارمين جلســه كميته فني ای اف سی در مالزي، شركت كرده بود گفت: «در اين نشست در خصوص قرارداد ای اف سی با تمامي فدراســيونهاي تابــع به منظور ارتقاي سطح كالسهاي آموزشي در آسيا تصـــميمگيري و قرار شد از ابتداي سال C 2018 كالسهاي مربيگري آسيا با محتوا و برنامـههاي تازهاي شروع شود. همچنين در ايــن جلســه دربــاره برگــزاري جام باشگاههاي بانوان نيز بحث و بررسي شد. به احتمال زياد، تمامي كشورهاي آسيايي عضو ای اف ســی، اين قــرارداد را امضا ميكنند. با توجه به ايــن قرارداد، اولين سطح كالس مربيگري آسيا، به جاي C، درجه B خواهد بــود و كالس مربيگري

جزو كالسهاي داخلي فدراســيونها خواهد شد و كالسهاي ‪B A،‬ و حرفهاي جزو كالسهاي آسيايي است.» محصص از برگــزاري كالس مربيگــري زيــر نظر فلمينگ، مربي ســابق مس كرمان خبر داد: «از روز شــنبه دوميــن دوره كالس حرفهاي (پروفشنال) به مدرسي فلمينگ از كشــور دانمارك در محل هتل آكادمي برگزار خواهد شــد. طول اين دوره 9 روز بوده و مخصوص آقايان است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.