عبدی:باشگاه کمی خالقيت درآمدزايی می خواهد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حســين عبدي در خصوص شــرايط پرســپوليس در آستانه شــروع ليگ برتر گفت: «من بازي ســوپرجام را نديدم ولي با توجه به اينكه استخوانبندي تيم حفظ شــده، هماهنگي و تاكتيك بازيكنان هم زياد تغيير نكرده و پرسپوليس كار سختي براي شروع ليگ ندارد.»

وي در مورد بازيكناني كه پرسپوليس در فصــل نقلوانتقــاالت جــذب كرده، گفت:«يكي از مشــكالتي كه پرسپوليس فصــل پيــش بــا آن دســته و پنجه نرم ميكرد، داشتن دفاع وسط بود كه توانست اين موضوع را حــل كند و همچنين خط حمله خــود را به بهترين شــكل تكميل كند.»

پيشكسوت تيم پرسپوليس در مورد شــرايط فوالد خوزســتان براي ديدار با پرسپوليس گفت:«فوالد يكي از تيمهايي بود كه ســال گذشته خيلي نوسان داشت و نتوانســت به رتبههاي باالي جدول راه پيدا كند. فصل قبل خيلي از تيمها به اين شكل بودند مثل سپاهان.»

عبدي در مورد درخواستهاي متعدد باشــگاه از كمكهاي مالي مردم از طريق ســامانه پيامكي هم گفــت: «اين موضوع اتفاقي است كه چند سالي است راه افتاده. به طــوري كه هواداران تمــام هزينههاي پرســپوليس را پرداخــت ميكنند. بهتر اســت باشــگاه كمي خالقيت درآمدزايي داشته باشــد تا بتواند بدهكاريهاي خود را بدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.