احمدزاده اشتباهي بيرون مانده بود؛کارت ايفمارك نداشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ظهر ديروز وقتي فهرست 9۱ نفره پرسپوليس براي بازي با فوالد اعالم شد نامي از فرشاد احمدزاده در آن نبود. از آنجايــي كه برانكو به اين بازيكن عالقه خاصي دارد و فرشــاد مصدوم هم نبود اين اتفاق شــايعاتي را به وجود آورد و حتي گفته شد شــماره 0۱ سرخها از ســوي برانكو با تنبيه انضباطي مواجه شــده يا بــه خاطر مســائل فني خط خورده است. البته اين مساله خيلي زود از ســوي خود احمدزاده تكذيب شد:« اين چه حرفي است كه به خاطر مسائل فني خط خورده باشــم، روزي كه تمام اعضاي تيم به ايفمارک رفتهاند و كارت خود را دريافت كردنــد من در اروميه بودم و نتوانستم اين كار را انجام دهم. ديروز بــه ايفمارک رفتــم و كارتم را تحويل گرفتم و مشكلي ندارم.»

دقايقي بعــد برانكو هم اعالم كرد احمــدزاده مشــكلي بــراي حضور در فهرســت بازي كردن ندارد: «فرشــاد احمــدزاده در فهرســت ما اســت، او امروز(چهارشــنبه) يك بليت كنترلي داشــت و همه چيز مشــخص شــد و معلوم شــد كه او سرحال و قبراق است و ميتواند ادامه دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.