كمكهاي جمع آوري شده چه شد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه پرســپوليس اواخر سال گذشــته اقدام به اعالم شماره حساب كرد تا كمكهــاي مردمي و هواداري را به صورت مستقيم دريافت كند. در روزهاي ابتدايي اين طرح اســتقبال ويژهاي از آن به عمل آمد و هواداران بــه اندازه وســع خود مبالغــي را به حساب اعالم شده واريز كردند.

ابتدا قــرار بود هفتــه به هفته مبلــغ كمكهاي جمع آوري شــده از طريق سايت رســمي باشگاه اعالم شــود كه اين اتفاق دو بــار رخ داد و طــي دو ماه مبلغ جمع آوري شــده اعالم شــد. طي آخرين اعالم باشگاه كه مربوط بــه تاريخ 22 فروردين ماه اســت هواداران بيش از 639 ميليون تومان به باشــگاه محبوب شان كمك كرده بودند اما طي ســه ماه و 0۱ روز گذشــته خبري از اعالم مبلغ جديد نشــد و مشخص نيســت طرحي كه باشــگاه آغاز كرده بود چه سرانجامي پيدا كرده و پول جمع آوري شــده به چه مبلغي رســيده؟ همچنين جدا از اين مســاله ابهام ديگر اينجاست كه آيــا پول جمع آوري شــده از اين راه صرف اموري شده يا خير و اگر هزينه شــده در چه راهي بوده است. جالب اســت كه باشگاه پرســپوليس بدون شفاف كردن اين مســائل و ابهاماتي كه پيرامون طرح مورد اشــاره وجود دارد دوباره از هوادارانش كمك مالي خواسته است اما شايد اين بار مثل بار گذشته هواداران از درخواست باشگاه استقبال نكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.