بي اطالعي درباره ممنوعيت استفاده از بازيكنان جديد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در فاصلــه يــك روز مانده به شــروع فصل از ســوي ســازمان ليگ اعالم شد 9 باشــگاه ليگ برتري از جمله پرسپوليس تا 0۱ درصــد پول بازيكنان شــان را پرداخت نكننــد نميتوانند از بازيكنان جديدشــان استفاده كنند. اين مساله در نشست خبري ديــروز برانكو مطرح شــد امــا برانكو گفت اطالعاتي ندارد و نميتواند جواب دهد. البته ايوانكوويچ به ســوال فرضي در اين خصوص جــواب كوتاهي داد:«طبيعي اســت كه اگر اين بازيكنــان نتوانند بازي كنند مشــكل خواهيم داشــت، ۴-۵ بازيكن جديد آورديم اما اگر مشكلي پيش آيد قطعا اطالع رساني ميشود.»

در كنــار برانكو، پنــدار خمارلو مدير روابط عمومي باشگاه نشسته بود كه دراين باره توضيــح داد: «آقاي طاهــري با آقاي تاج و ســاكت صحبت كرده اســت. باشگاه پرســپوليس بدهي جاري در فيفا و دادگاه عالی ورزش نــدارد و فقط بدهي ژوزه باقي مانده اســت. اين مشكل پارسال هم بود، 8 ميليارد بدهي مربوط بــه بازيكنان قبلي را پرداخت كردهايم، بدهي جاري نداريم، خطر كسر امتياز وجود داشت، 3 امتياز هم نبود، 6 امتياز ممكن بود از پرســپوليس كم شود كه اين پروندهها را حل كرديم.»

البته ظاهرا خمارلو مساله را اشتباهي متوجه شده بود چون نكتهاي كه محمودزاده به آن اشــاره كــرده ربطي بــه پروندههاي باشگاه در فيفا ندارد و مساله داخلي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.