محمدخانی:باشگاه بايد بازيكنان را راضی کند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ناصر محمدخاني در مورد چالشهاي چند روز اخير ميان بازيكنان پرسپوليس و مسووالن اين باشــگاه گفت: «من فكر نميكنــم اين موضوع چندان حاد باشــد و بخواهد كه به پرســپوليس لطمه بزند. بههر حــال اين تيم بازيهاي حساســي درپيــش دارد و بهزودي بايد با االهلي در ليگ قهرمانان آســيا بازي كند. مسووالن پرسپوليس بهخوبي شرايط فعلي را درک ميكنند و پيشبيني من اين است كه آنها مشكالت را برطرف خواهند كرد.»

مهاجم ســابق ســرخها ادامــه داد: «پرسپوليس فصل گذشــته نتايج خوبي گرفــت و قهرمــان شــد. ايــن تيم در ســوپرجام هم بــه قهرماني رســيد و در آســيا نيز موقعيت خوبي دارد. بههر حال بازيكنان در دو فصل اخير زحمات زيادي كشــيدهاند و عملكرد خوبي داشــتند. به نظر من مسووالن باشگاه پرسپوليس بايد از لحــاظ مالي و پرداخــت حق و حقوق، بازيكنان را راضــي كنند. طبيعتا اگر اين چالش ادامه داشته باشد پرسپوليس ضرر خواهد كرد.»

ســتاره ســابق ســرخها وضعيــت پرسپوليس را در آستانه شروع هفدهمين دوره ليــگ برتر مطلــوب خواند و گفت: «به نظر من پرســپوليس تيم خوبي دارد و امسال هم مدعي اول قهرماني است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.