فهرست 21 نفره

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با اعالم برانكو ظهر ديروز فهرست 9۱ نفره پرسپوليس براي بازي با فوالد اعالم شــد كه غير از نام ســيدجالل حسيني از منشا و احمدزاده هم در اين فهرست خبري نبود اما ساعاتي بعد اين فهرست اصالح شــد و دو بازيكن فوق هم به جمع بقيه نفرات اضافه شدند. در اين فهرست سعيد حسينپور و احسان حســيني جوان هم قرار گرفتهاند كه احتماال ايــن دو نفــر و طاهرخاني از فهرست كنار گذاشته خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.