انصراف العين از جذب دسوزا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با كنار كشيدن العين از جذب لئوناردو دسوزا مســير براي االهلي عربستان هموار شــد تا به راحتــي بتواند مهاجــم برزيلي پارتيــزان بلگــراد را جذب كند. باشــگاه ســعودي پيش از اين پيشنهاد رسمي خود را بــه باشــگاه صرب براي جــذب مهاجم برزيلي داده بود و انتظار ميرود اين انتقال در چند روز آينده انجام شود. گفتني است العين و االهلي امروز در اتريش با هم بازي دوستانهاي برگزار خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.