منشا 20 دقيقه آخر

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

منشــا در تمرين روز ســه شنبه حضور فعالي داشــت تا مشخص شود احتمال بــازي كردن ايــن مهاجم در مقابل فوالد هم وجود دارد. منشــا كه در فهرســت تيم قرار گرفته شــانس بازي كردن در نيمــه دوم را دارد چرا كه برانكو گفته: «منشــا هم در رقابت با ســاير بازيكنان هست هرچند شايد آمادگي كامل را نداشــته باشــد اما در حد 20 دقيقه ميتوانيم از او اســتفاده كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.