گلر جديد االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد العويس، دروازهبان الشباب كه بهعنــوان بازيكــن آزاد با االهلي عربســتان قرارداد امضا كرده بود روز ســه شــنبه به جده رفت تــا به تيم جديدش ملحق شود. هواداران االهلي از دروازهبــان جديدشــان اســتقبال پرشــوري كردند و حلقــه گلي را به گردن او آويزان كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.