دوچرخه سواري هم به مسابقات جهاني تیم اعزام نميكند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در حالــي كه دوچرخه ســواري ايران براي حضور در مسابقات پيست قهرماني جوانان جهان ســهميه دارد امــا به نظــر ميرســد كه فدراســيون عالقهاي براي اعزام تيم به ايــن رقابتها نــدارد. مدتي اســت كه در ورزش ايــران ايــن ايده به راه افتاده اســت كه مديران ورزشي براي صرفه جويي در هزينههاي فدراسيون سعي ميكنند تا ورزشكاران خود را به مسابقات جهاني اعزام نكنند. دليل اصلي ايــن افراد هم اين اســت كه در راه كســب نتيجه موفق نخواهيم بود بنابراين بهتر است كه تيمي هم به مســابقات جهاني اعزام نشود. بعد از فدراسيون بوكس كه اين رويه را در سالهاي اخير در دستور كار خود قرار داده اســت، نوبت به فدراسيون دوچرخه سواري رســيده كه تيم خود را به مسابقات جهاني اعــزام نكند. ايران در مســابقات پيســت قهرماني جوانــان جهان كه اول تا پنجم شــهريور در ايتاليا برگزار ميشــود، ســهميه دارد و كســري باقــر پور و امير حســين جمشــيديان ميتوانند در ايــن رقابتها ركاب بزننــد اما از اعزام اين ركابزنان به مسابقات خبري نيســت. اين در حالي است كه هر رشــتهاي كه بخواهد پيشــرفت كند بايد شانس حضور در مسابقات جهاني را به دســت بياورد و در رقابت با حريفاني برتر از خود بتواند پلههاي پيشــرفت را طي كند. فدراسيون دوچرخه سواري سال گذشته تصميم گرفت در مسابقات جهاني جاده نمايندگاني را اعزام كند كه محمد گنج خانلو توانســت عنوان بيست و ســومي را به دست آورد كه نتيجه خوبي براي ايران بــود. نتيجه گنج خانلو نشــان داد كه احتمال نتيجه نگرفتن نبايــد به مانعي براي اعزام نشــدن ركابزنان به مســابقات جهاني تبديل شود. احتمال نتيجــه نگرفتن نبايد مانعــي براي اعزام نشدن اين پشتوانهها باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.