حذف 2 بدمينتونباز ايران از مسابقات جوانان آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دو بدمينتــون باز جــوان ايران در مسابقات قهرماني آســيا مقابل حريفان خود شكســت خوردند و حذف شــدند. مسابقات بدمينتون قهرماني جوانان آسيا بــه ميزباني اندونزي در حــال برگزاري اســت كه در دور اول اين مسابقات علي حســين خانــي و ثمين عابد خجســته از تيــم ايران از راهيابي بــه دور بعد باز ماندنــد و تنها امير جبــاري راهي دور دوم شد. علي حســين خاني در مصاف با دانيال علي از عربســتان با نتيجه 2 بر يك شكســت خورد و خيلي زود از دور رقابتها كنار رفت.

اميــر جبــاري هــم در دور اول اســتراحت داشــت و در دور دوم بايد با نماينده تايلند مســابقه بدهد. در بخش دختران هم ثمين عابد خجسته با نتيجه 2 برصفر مغلوب ســاويرا ساندراوري از اندونزي شد تا او هم حذف زودهنگامي از اين رقابتها داشته باشد. به اين ترتيب جباري با توجه به اينكه در دور نخست با قرعه استراحت روبهرو شده بود، ميتواند در دور دوم بــراي باقي ماندن در جدول مســابقات تالش كند. در جدول دونفره هــم تيم جباري و حســين خاني با تيم تايلند بازي خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.