آغاز دور جديد تمرينات تيم ملي كانوپولو بانوان از امروز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دور جديد تمرينــات تيم ملي كانوپولو بانوان از امروز در نوشــهر آغاز ميشــود. تيم ملي كانوپولو بانوان رده سني جوانان براي حضور در مسابقات قهرماني آسيا در كشور مالزي آماده ميشود كه به همين دليل هم تمرينات خود را از امروز آغاز ميكند. به همين منظور در آغاز سومين مرحله اردوي انتخابي 14 قايقران به اردو دعوت شدند تا تمرينات خود را از امروز 5 مردادماه در نوشهر آغاز كنند. اين مرحلــه از اردو تا 14 مردادماه ادامــه پيدا خواهــد كرد. مريم غفــاري، آذين مهديزاده، شــيوا لكزايي، آتوسا اسالمي، فاطمه ســهرابي منش و نگين ابراهيمــي از مازندران، ســتايش پيرنجم الدين، مهنوش زارعي، فرزانه حســينيان و عاطفه عسگري از اصفهان، عطيه ســليماني و سمانه افتخاري از زنجان، مليكا برون از مركزي و مهتاب زهتاب از خراسان رضوي نفرات دعوت شده به اين مرحله از اردو هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.