علیپور، سنگنورد برتر هفته در فدراسیون جهاني شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رضا عليپور پس از كســب عنوان قهرماني در ماده ســرعت مســابقات ســنگنوردي جام جهاني لهســتان، عنوان ورزشــكار برتر هفته ســايت فدراســيون جهانــي ســنگنوردي را كسب كرد.

اين دومين باري اســت كه رضا عليپــور با درخشــش در يك رويداد مهم بينالمللي عنوان ورزشكار هفته فدراســيون جهاني را كسب ميكند. عليپور توانســت در مسابقات جهاني لهستان نخستين مدال طالي ايران را پس از 10 دوره برگزاري اين رقابتها بهدست آورد.

او با قهرماني در بازيهاي جهاني لهســتان عنوان برترين ورزشكار روز ســوم را نيــز از آن خود كــرده بود. عليپور مدتي اســت كه توانسته خود را در ســطح اول دنيــا بهعنوان يك اســتعداد مطرح كند امــا در داخل كشور همچنان براي آماده سازي خود با مشــكالتي مواجه است. همچنين فدراســيون جهاني سنگنوردي «لوليا كاپلينا» دختر ســنگنورد روس را كه در همين رقابتها ركورد سرعت زنان جهان را شكسته بود بهعنوان ورزشكار برتر هفته در ميان ســنگنوردان زن انتخاب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.